Referencer

P.P. brolægning betragter hver enkelt opgave som et visitkort og en reklamesøjle. Derfor er det vigtigt at alle opgaver bliver udført med tanke og fokus på kvalitet. Vi afleverer altid en opgave, der kvalitetsmæssigt er i orden. Skulle der mod forventning ske fejl og kvaliteten ikke er som aftalt, kan vores mange år i branchen bevidne om, at tingene bliver rettet – så visitkortet kan fremvises med stolthed. Det er din garanti ved udførelse af dit næste projekt.

Skybrudssikring Kastellet

Projektet på Kastellet bestod af en omlægning af granitbelægningerne der er belagt med brosten, knoldebro/håndsten, kløvede marksten og chaussésten. Overgangene mellem belægningstyperne er primært adskilt af linjer af sten – enkelte steder benyttes bordursten som overgange f.eks. ved Kongeporten og Norgesporten.

Hestemøllestræde, Helsingør

Entreprisen omhandlede udskiftning af belægningen i strædet til ny granitbelægning på både fortov og kørebane, der matcher det historiske miljø og som samtidig kan lede store vandmængder væk, så oversvømmede kældre i de gamle bygninger undgås.

Nybrogade – Grønne byrum og cykelparkering

Projektet på Nybrogade omhandlede en renovering af et af middelalderbyens fornemmeste gadestræk. Der blev etableret et nyt byrum langs kanalen hvor størstedelen af gadens parkeringspladser blev nedlagt og der blev etableret en promenade langs kanalsiden, med nye træer, bænke og cykelparkering.

Helhedsgenopretning – Hulgårdsvej, Mågevej, Esbern Snares Gade & Asger Rygs Gade

Projekterne rummer forskelligartede genopretningsarbejder på veje, fortove og cykelstier. I perioden 2018 – 2020 har vi gennemført helhedsgenopretninger på strækningerne Hulgårdsvej, Mågevej, Esbern Snares Gade og Asger Rygs Gade.

Renovering af fortov og kantsten Amager Landevej

I hovedentreprise for Tårnby Kommune har vi renoveret fortov, kantsten og cykelsti på Amager Landevej på strækningen mellem Tømmerupvej og Vilhelm Lauritzens Alle.

Skybrudssikring Peter Bangs Vej

Projektet omhandler omlægning af 1. etape af Peter Bangs Vej på strækningen fra Lindevangs Allé til Dalgas Boulevard. Projektet er en del af Frederiksberg Kommunes klimatilpasningsstrategi, og er projekteret til at fungere som forsinkelsesvej for det fremtidige samlede skybrudssystem i Frederiksberg og Københavns Kommune.

Måløv Kulturtorv

Kulturtorvet danner med den nye indretning, nye belægninger, og opholdspladser, plantebede, træer og fornyet belysning – rammen om et torv der kan anvendes og indrettes til bymidtearrangementer i Måløv.

Domkirkepladsen, Roskilde

Projektet omfattede renovering af den eksisterende vejbane på Fondens Bro inkl. fortov samt etablering af sti på latinerhaven inkl. etablering af regnbed. Deruodver blev brugsvandet omlagt i tæt samarbejde med FORS.

Byggemodning Nærheden og Stationsforplads

Nærheden skal danne rammerne for fællesskab samt for et grønt og bæredygtigt byliv. Opgaven vedrører etablering af vejstrækninger, kvarterpladser og stationsforpladsen

Cityringen – Metrostationer

Før Cityringens åbning skal pladserne omkring metrostationerne og skakterne reetableres hvilket primært omfatter belægningsarbejder med avanceret brolægning og tilpasning til eksisterende belægninger, trafikhåndtering tæt på tung trafik og bløde trafikanter.

Renovering af baggård Transportministeriet

Projektet gik ud på at løfte den materialemæssige kvalitet i gårdrummet bagved Transportministeriet fra asfalt til granitbrosten og granitfliser og markerer ny indgang til Transportministeriet med en granitflisebelægning og lav granitmur.

Områdesikring Christiansborg

Projektet omfatter anlæg af en perimetersikring omkring Christiansborg Slotsplads bestående af pullerter, hvor der er monteret 110 cm granitkugler samt omlægning af hele pladsen foran Christiansborg i brosten.

Fjordforbindelsen Frederikssund

Fjordforbindelsen er et stort infrastrukturprojekt, hvor der bygges en højbro over Roskilde Fjord og der anlægges en motortrafikvej, faunapassager, regnvandsbassiner samt en lang række mindre veje samt etablering af en række nye rundkørsler.

Verdenspladsen Zoologisk Have

ZOO og Frederiksberg Forsyning har banet vejen for en utraditionel ellipseformet plads i Københavns Zoologiske Have, der både kan bruges til julemarked, underholdning og til at holde regnvandet tilbage i tilfælde af skybrud

Forplads KB Hallen

Entreprisen omhandlede etablering af ny forplads mellem den nybyggede KB Hallen og Peter Bangs Vej. Pladsen udgøres af et ovalt anlæg afgrænset med høje buske og store træer.

TP47 – Køge Nord – Karlsvognen

Som led i etablering af den nye station Køge Nord, der anlægges som station på både den ny højhastighedsbane mellem København og Ringsted og S-banen til Køge, anlægges der parkér og rejs-anlæg med 200 parkeringspladser ved S-banen og 450 parkeringspladser ved fjernbanen.

TP48 – Køge Nord – Nordstjernen

Entreprisen omfatter arbejdet omkring perronkomplettering, forsyning og teknikområder for både de to S-togs-perroner og de to fjernbane-perroner på den nye Køge Nord Station.

Trafikomlægning Kalvebod Brygge Lokalgade

På Kalvebod Brygge er trafik og parkeringsforhold omlagt, hvilket er en del af de forberedende anlægsarbejder til metroarbejdet i Sydhavnen, som bl.a. omfatter vejudvidelse og udvidelse/omlægning af Tivolikrydset og etablering af nye helleanlæg.

Klimasikring Ringsted Torv

Omdannelsen af Torvet skal være med til at binde byen sammen og skabe en attraktiv bymidte, der danner rum for forskellige aktiviteter og appellerer til både unge og ældre, lokale og besøgende.

Rundkørsel Sauntesvej, Hornbæk

I forbindelse med institutionsbyggeri syd for Sauntevej blev krydset Sauntevej – Toftemosevej ombygget fra 3-benet T-kryds til 4-benet rundkørsel.

ATP Pakhuset, Langelinie

’Pakhuset’ er et virksomhedsdomicil med cirka 650 arbejdspladser, der er opført som det sidste og seneste i rækken af større, solitære bygninger på Langeliniemolens vestside.

Udvidelse af Hannemanns Allé

I forbindelse med byudvikling af Ørestad Syd hvilket bl.a. omfatter en Arena, sportsfaciliteter, institutioner, parkering og boliger skal Hannemanns Allé og det tilstødende vejnet udvides og ombygges for at imødekomme de fremtidige forhold.

Flintholm Busprojekt

Forbedring af busfremkommeligheden på vejnettet omkring Flintholm Station og samtidig blev busterminalen på Flintholm Station omlagt, så den kan betjene det stigende antal busser i fremtiden.

Cykelsti – Egedalsvej, Kokkedal

Forbedring af forholdene og trafiksikkerheden for de lette trafikanter på Egedalsvej, herunder at give et bedre sammenhæng med stisystemet i området.

Byggemodning Hyrdehøj/Kristiansminde

Ved byudviklingen af Kristiansminde og Hyrdehøj er der etableret tilkørselsveje, stikveje og fortov til boligområderne.

Ombygning af Kanalvej, Lyngby

Projektet omfatter en ombygning, genetablering og genåbning af Kanalvej i Lyngby efter at vejen har været lukket i 4 år på grund af nybyggeri på vejen.

Arenakvarteret, Forplads til Skøjtehal og stier over Øresundsmotorvej

I Arenakvarteret omkring Royal Arena etableres der infrastruktur til servicering af de nye byggerier.

Brolægning Ørestads Boulevard

AMAGER – Projektet omfatter renovering af eksisterende brolægning på kørebanen på en strækning på ca. 250 meter i østlig kørebane og partiel genopretning i vestlig kørebane, foran Fields, svarende til ca. 2.300 m2.

Utterslevvej & Rådvadsvej, København

KØBENHAVN – Entreprisen på Utterslevvej og Rådvadsvej i København omhandlede i store træk genopretning af kørebanen med udlægning af asfalt, ny belægning på eksisterende cykelstier og fortove samt genopretning af afvandingen enkelte steder.

Mjølnerparken, Vejanlæg

KØBENHAVN – Projektet omhandlede etablering af et 4. krydsben i krydset Rovsinggade/Tagensvej samt etablering af en ny adgangsvej mellem krydset og boligområdet Mjølnerparken i København.

Mariendalsvej, Skybrudssikring

FREDERIKSBERG – Projektet omhandlede vejrenovering med etablering af ny belægning i form af flisefortov og vejen er anlagt som en klimavej med permeabel asfalt, hvilket betyder, at vandet kan sive igennem asfalten og ned i bærelaget.

Nørrekvarter

KØBENHAVN – Projekt Nørre Kvarter omhandler etablering af trafikregulerende tiltag i kvarteret der populært kaldes ”pisserenden”

Helhedsgenopretning af Valby Langgade

KØBENHAVN – Valby Langgade – en sårbar livsnerve. Projektet omhandler helhedsgenopretning af Valby Langgade mellem Skolegade og Vigerslevvej

Fornyelse af Nørrebrogade, etape 2

KØBENHAVN – Nørrebrogade er blevet ombygget på strækningen mellem Nørrebros Runddel og Nørrebro Station for at forbedre forholdene for cyklister, fodgængere og bustrafik

Bedre bus til Nørre Campus

KØBENHAVN  – Bedre Bus til Nørre Campus er en højklasset busløsning på strækningen fra Ny Nørreport station til Hans Knudsens Plads ved Ryparken station inkl. arbejder på de tilstødende veje i krydsene på projektstrækningen.

Hedehusene Stationsforplads

HEDEHUSENE – Hedehusene Stationsforplads er med sin centrale placering et midtpunkt der binder Hedehusene sammen med den nye bydel NærHeden syd for stationen.

Trekroner Øst

ROSKILDE – I takt med udbygningen af Trekroner området i Roskilde har vi som underentreprenør for NCC A/S udført belægningerne i området.

Stændertovet

ROSKILDE – I forbindelse med fornyelsen af det historiske Stændertorvet, der med sine 10.000 m2 udgør en vigtig plads i Roskilde både turistmæssigt og erhvervsmæssigt har vi som underentreprenør for Arkil A/S udført renoveringen af belægningerne.

Sankt Olai Plads

ROSKILDE – Skt Olai Plads er anlagt som en del af Roskilde Kommunes nye Kulturstrøg. Belægningen i Rosenhavestræde er lagt med chaussesten i buer hele vejen ned gennem gaden, så det giver en svag fornemmelse af bølger.

Novo Nordisk, Måløv

MÅLØV – Novo Nordisk har opført en ny forskerenhed. Entreprisen ved Novo Nordisk, Måløv bestod for P.P. brolægning af etablering af belægningssten i både klinker og beton samt etablering af kantsten.

Kastruplundgade

KASTRUP – I forbindelse med renovering af Kastruplundgade skulle der etableres en Ø800 mm regnvandsledning ca. 3 meter under det nuværende vejniveau. Vi har som underentreprenør for Zøllner A/S udført renoveringen af belægningerne.

Krøyers Plads

KØBENHAVN – På Krøyers Plads, Christianshavn er der mellem husene udviklet seks byrum med hver deres kendetegn, der understøtter varierende former for byliv.

KUA 2 og 3

ØRESTADEN – P.P. brolægning har som underentreprenør for OK Nygaard udført belægningerne omkring bygningerne samt i gårdrummene i henholdsvis KUA 2 og KUA3

Baldersbo afd. 12

BALLERUP – I forbindelse med en planlagt kloakrenovering blev de 40 år gamle belægninger gravet op, hvorefter bygherren besluttede at renovere belægninger og udearealer, således at bebyggelsen fik et nyt og let udtryk.