Referencer - Veje og Fortov

PP Brolægning udfører veje og fortov

Helhedsgenopretning – Hulgårdsvej, Mågevej, Esbern Snares Gade & Asger Rygs Gade

Projekterne rummer forskelligartede genopretningsarbejder på veje, fortove og cykelstier. I perioden 2018 – 2020 har vi gennemført helhedsgenopretninger på strækningerne Hulgårdsvej, Mågevej, Esbern Snares Gade og Asger Rygs Gade.

Renovering af fortov og kantsten Amager Landevej

I hovedentreprise for Tårnby Kommune har vi renoveret fortov, kantsten og cykelsti på Amager Landevej på strækningen mellem Tømmerupvej og Vilhelm Lauritzens Alle.

Skybrudssikring Peter Bangs Vej

Projektet omhandler omlægning af 1. etape af Peter Bangs Vej på strækningen fra Lindevangs Allé til Dalgas Boulevard. Projektet er en del af Frederiksberg Kommunes klimatilpasningsstrategi, og er projekteret til at fungere som forsinkelsesvej for det fremtidige samlede skybrudssystem i Frederiksberg og Københavns Kommune.

Fjordforbindelsen Frederikssund

Fjordforbindelsen er et stort infrastrukturprojekt, hvor der bygges en højbro over Roskilde Fjord og der anlægges en motortrafikvej, faunapassager, regnvandsbassiner samt en lang række mindre veje samt etablering af en række nye rundkørsler.

Trafikomlægning Kalvebod Brygge Lokalgade

På Kalvebod Brygge er trafik og parkeringsforhold omlagt, hvilket er en del af de forberedende anlægsarbejder til metroarbejdet i Sydhavnen, som bl.a. omfatter vejudvidelse og udvidelse/omlægning af Tivolikrydset og etablering af nye helleanlæg.

Rundkørsel Sauntesvej, Hornbæk

I forbindelse med institutionsbyggeri syd for Sauntevej blev krydset Sauntevej – Toftemosevej ombygget fra 3-benet T-kryds til 4-benet rundkørsel.

ATP Pakhuset, Langelinie

’Pakhuset’ er et virksomhedsdomicil med cirka 650 arbejdspladser, der er opført som det sidste og seneste i rækken af større, solitære bygninger på Langeliniemolens vestside.

Udvidelse af Hannemanns Allé

I forbindelse med byudvikling af Ørestad Syd hvilket bl.a. omfatter en Arena, sportsfaciliteter, institutioner, parkering og boliger skal Hannemanns Allé og det tilstødende vejnet udvides og ombygges for at imødekomme de fremtidige forhold.

Byggemodning Hyrdehøj/Kristiansminde

Ved byudviklingen af Kristiansminde og Hyrdehøj er der etableret tilkørselsveje, stikveje og fortov til boligområderne.

Ombygning af Kanalvej, Lyngby

Projektet omfatter en ombygning, genetablering og genåbning af Kanalvej i Lyngby efter at vejen har været lukket i 4 år på grund af nybyggeri på vejen.

Arenakvarteret, Forplads til Skøjtehal og stier over Øresundsmotorvej

I Arenakvarteret omkring Royal Arena etableres der infrastruktur til servicering af de nye byggerier.

Brolægning Ørestads Boulevard

AMAGER – Projektet omfatter renovering af eksisterende brolægning på kørebanen på en strækning på ca. 250 meter i østlig kørebane og partiel genopretning i vestlig kørebane, foran Fields, svarende til ca. 2.300 m2.

Utterslevvej & Rådvadsvej, København

KØBENHAVN – Entreprisen på Utterslevvej og Rådvadsvej i København omhandlede i store træk genopretning af kørebanen med udlægning af asfalt, ny belægning på eksisterende cykelstier og fortove samt genopretning af afvandingen enkelte steder.

Mjølnerparken, Vejanlæg

KØBENHAVN – Projektet omhandlede etablering af et 4. krydsben i krydset Rovsinggade/Tagensvej samt etablering af en ny adgangsvej mellem krydset og boligområdet Mjølnerparken i København.

Nørrekvarter

KØBENHAVN – Projekt Nørre Kvarter omhandler etablering af trafikregulerende tiltag i kvarteret der populært kaldes ”pisserenden”

Helhedsgenopretning af Valby Langgade

KØBENHAVN – Valby Langgade – en sårbar livsnerve. Projektet omhandler helhedsgenopretning af Valby Langgade mellem Skolegade og Vigerslevvej

Fornyelse af Nørrebrogade, etape 2

KØBENHAVN – Nørrebrogade er blevet ombygget på strækningen mellem Nørrebros Runddel og Nørrebro Station for at forbedre forholdene for cyklister, fodgængere og bustrafik

Bedre bus til Nørre Campus

KØBENHAVN  – Bedre Bus til Nørre Campus er en højklasset busløsning på strækningen fra Ny Nørreport station til Hans Knudsens Plads ved Ryparken station inkl. arbejder på de tilstødende veje i krydsene på projektstrækningen.

Trekroner Øst

ROSKILDE – I takt med udbygningen af Trekroner området i Roskilde har vi som underentreprenør for NCC A/S udført belægningerne i området.

Kastruplundgade

KASTRUP – I forbindelse med renovering af Kastruplundgade skulle der etableres en Ø800 mm regnvandsledning ca. 3 meter under det nuværende vejniveau. Vi har som underentreprenør for Zøllner A/S udført renoveringen af belægningerne.