Skybrudssikring Kastellet

Skybrudssikring Kastellet

Projektet på Kastellet bestod af en omlægning af granitbelægningerne der er belagt med brosten, knoldebro/håndsten, kløvede marksten og chaussésten. Overgangene mellem belægningstyperne er primært adskilt af linjer af sten – enkelte steder benyttes bordursten som overgange f.eks. ved Kongeporten og Norgesporten.

Læs mere her.

Hestemøllestræde, Helsingør

Entreprisen omhandlede udskiftning af belægningen i strædet til ny granitbelægning på både fortov og kørebane, der matcher det historiske miljø og som samtidig kan lede store vandmængder væk, så oversvømmede kældre i de gamle bygninger undgås.

Læs mere her.

Nybrogade – Grønne byrum og cykelparkering

Projektet på Nybrogade omhandlede en renovering af et af middelalderbyens fornemmeste gadestræk. Der blev etableret et nyt byrum langs kanalen hvor størstedelen af gadens parkeringspladser blev nedlagt og der blev etableret en promenade langs kanalsiden, med nye træer, bænke og cykelparkering.

Læs mere her.

Skybrudssikring Peter Bangs Vej

Projektet omhandler omlægning af 1. etape af Peter Bangs Vej på strækningen fra Lindevangs Allé til Dalgas Boulevard. Projektet er en del af Frederiksberg Kommunes klimatilpasningsstrategi, og er projekteret til at fungere som forsinkelsesvej for det fremtidige samlede skybrudssystem i Frederiksberg og Københavns Kommune.

Læs mere her.

Måløv Kulturtorv

Kulturtorvet danner med den nye indretning, nye belægninger, og opholdspladser, plantebede, træer og fornyet belysning – rammen om et torv der kan anvendes og indrettes til bymidtearrangementer i Måløv.

Læs mere her.

Cityringen – Metrostationer

Før Cityringens åbning skal pladserne omkring metrostationerne og skakterne reetableres hvilket primært omfatter belægningsarbejder med avanceret brolægning og tilpasning til eksisterende belægninger, trafikhåndtering tæt på tung trafik og bløde trafikanter.

Læs mere her.

Områdesikring Christiansborg

Projektet omfatter anlæg af en perimetersikring omkring Christiansborg Slotsplads bestående af pullerter, hvor der er monteret 110 cm granitkugler samt omlægning af hele pladsen foran Christiansborg i brosten.

Læs mere her.

Fjordforbindelsen Frederikssund

Fjordforbindelsen er et stort infrastrukturprojekt, hvor der bygges en højbro over Roskilde Fjord og der anlægges en motortrafikvej, faunapassager, regnvandsbassiner samt en lang række mindre veje samt etablering af en række nye rundkørsler.

Læs mere her.

Verdenspladsen Zoologisk Have

ZOO og Frederiksberg Forsyning har banet vejen for en utraditionel ellipseformet plads i Københavns Zoologiske Have, der både kan bruges til julemarked, underholdning og til at holde regnvandet tilbage i tilfælde af skybrud

Læs mere her.

Forplads KB Hallen

Entreprisen omhandlede etablering af ny forplads mellem den nybyggede KB Hallen og Peter Bangs Vej. Pladsen udgøres af et ovalt anlæg afgrænset med høje buske og store træer.

Læs mere her.

TP47 – Køge Nord – Karlsvognen

Som led i etablering af den nye station Køge Nord, der anlægges som station på både den ny højhastighedsbane mellem København og Ringsted og S-banen til Køge, anlægges der parkér og rejs-anlæg med 200 parkeringspladser ved S-banen og 450 parkeringspladser ved fjernbanen.

Læs mere her.

Trafikomlægning Kalvebod Brygge Lokalgade

På Kalvebod Brygge er trafik og parkeringsforhold omlagt, hvilket er en del af de forberedende anlægsarbejder til metroarbejdet i Sydhavnen, som bl.a. omfatter vejudvidelse og udvidelse/omlægning af Tivolikrydset og etablering af nye helleanlæg.

Læs mere her.

ATP Pakhuset, Langelinie

’Pakhuset’ er et virksomhedsdomicil med cirka 650 arbejdspladser, der er opført som det sidste og seneste i rækken af større, solitære bygninger på Langeliniemolens vestside.

Læs mere her.

Udvidelse af Hannemanns Allé

I forbindelse med byudvikling af Ørestad Syd hvilket bl.a. omfatter en Arena, sportsfaciliteter, institutioner, parkering og boliger skal Hannemanns Allé og det tilstødende vejnet udvides og ombygges for at imødekomme de fremtidige forhold.

Læs mere her.

Flintholm Busprojekt

Forbedring af busfremkommeligheden på vejnettet omkring Flintholm Station og samtidig blev busterminalen på Flintholm Station omlagt, så den kan betjene det stigende antal busser i fremtiden.

Læs mere her.

Utterslevvej & Rådvadsvej, København

KØBENHAVN – Entreprisen på Utterslevvej og Rådvadsvej i København omhandlede i store træk genopretning af kørebanen med udlægning af asfalt, ny belægning på eksisterende cykelstier og fortove samt genopretning af afvandingen enkelte steder.

Læs mere her.

Mjølnerparken, Vejanlæg

KØBENHAVN – Projektet omhandlede etablering af et 4. krydsben i krydset Rovsinggade/Tagensvej samt etablering af en ny adgangsvej mellem krydset og boligområdet Mjølnerparken i København.

Læs mere her.

Mariendalsvej, Skybrudssikring

FREDERIKSBERG – Projektet omhandlede vejrenovering med etablering af ny belægning i form af flisefortov og vejen er anlagt som en klimavej med permeabel asfalt, hvilket betyder, at vandet kan sive igennem asfalten og ned i bærelaget.

Læs mere her.

Bedre bus til Nørre Campus

KØBENHAVN  – Bedre Bus til Nørre Campus er en højklasset busløsning på strækningen fra Ny Nørreport station til Hans Knudsens Plads ved Ryparken station inkl. arbejder på de tilstødende veje i krydsene på projektstrækningen.

Læs mere her.

Trekroner Øst

ROSKILDE – I takt med udbygningen af Trekroner området i Roskilde har vi som underentreprenør for NCC A/S udført belægningerne i området.

Læs mere her.

Stændertovet

ROSKILDE – I forbindelse med fornyelsen af det historiske Stændertorvet, der med sine 10.000 m2 udgør en vigtig plads i Roskilde både turistmæssigt og erhvervsmæssigt har vi som underentreprenør for Arkil A/S udført renoveringen af belægningerne.

Læs mere her.

Sankt Olai Plads

ROSKILDE – Skt Olai Plads er anlagt som en del af Roskilde Kommunes nye Kulturstrøg. Belægningen i Rosenhavestræde er lagt med chaussesten i buer hele vejen ned gennem gaden, så det giver en svag fornemmelse af bølger.

Læs mere her.

Novo Nordisk, Måløv

MÅLØV – Novo Nordisk har opført en ny forskerenhed. Entreprisen ved Novo Nordisk, Måløv bestod for P.P. brolægning af etablering af belægningssten i både klinker og beton samt etablering af kantsten.

Læs mere her.

Kastruplundgade

KASTRUP – I forbindelse med renovering af Kastruplundgade skulle der etableres en Ø800 mm regnvandsledning ca. 3 meter under det nuværende vejniveau. Vi har som underentreprenør for Zøllner A/S udført renoveringen af belægningerne.

Læs mere her.

Krøyers Plads

KØBENHAVN – På Krøyers Plads, Christianshavn er der mellem husene udviklet seks byrum med hver deres kendetegn, der understøtter varierende former for byliv.

Læs mere her.

KUA 2 og 3

ØRESTADEN – P.P. brolægning har som underentreprenør for OK Nygaard udført belægningerne omkring bygningerne samt i gårdrummene i henholdsvis KUA 2 og KUA3

Læs mere her.

Baldersbo afd. 12

BALLERUP – I forbindelse med en planlagt kloakrenovering blev de 40 år gamle belægninger gravet op, hvorefter bygherren besluttede at renovere belægninger og udearealer, således at bebyggelsen fik et nyt og let udtryk.

Læs mere her